Erhverv

Trepartsaftale om seksuel chikane skal fremme en sund kultur på arbejdspladser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om seksuel chikane, der skal understøtte en kulturforandring på arbejdspladsen.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal blive bedre til at håndtere og forebygge seksuel chikane, og det kræver en kulturforandring på den enkelte arbejdsplads. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er derfor enige om en række initiativer, der kan understøtte den nødvendige kulturforandring på arbejdspladsen. Reglerne tydeliggøres, så både arbejdsgivere og medarbejdere kender deres ansvar og pligter, og det får større konsekvenser, hvis arbejdspladsen ikke lever op til sine forpligtigelser.

Med trepartsaftalen sættes der ind på flere centrale områder:

  • Reglerne tydeliggøres, så arbejdsgiveren ikke er i tvivl om sit ansvar og pligter.
  • Godtgørelsesniveauet i særligt grove sager om seksuel chikane hæves med 33 procent.
  • Bedre retsstilling for elever og lærlinge, som udsættes for seksuel chikane
  • Øget fokus på seksuel chikane i arbejdsmiljøarbejdet – inkl. APV-arbejdet – på den enkelte arbejdsplads.
  • Det tydeliggøres i reglerne, at ansatte har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane i arbejdet, hvis de bliver opmærksomme på det, og ikke selv kan løse det.
  • Årlige opgørelser over antallet af Arbejdstilsynets afgørelser og vejledninger om seksuel chikane og mobning.
  • Der nedsættes en alliance med alle relevante organisationer, som skal sikre et fortsat fokus på seksuel chikane. Regeringen ønsker at afsætte 5 mio. kr. til alliancen i 2023.

En række initiativer kræver lovændringer. Regeringen vil derfor forelægge trepartsaftalen for Folketingets partier.

– Det er en stærk og vigtig aftale, vi præsenterer i dag. Det er en aftale, der sender et nødvendigt signal om, at vi ikke accepterer seksuel chikane på vores arbejdspladser – eller noget andet sted i samfundet for den sags skyld. Det kræver en gennemgribende kulturændring, som vi alle skal bidrage til og tage ansvar for. Derfor ser jeg også frem til at samarbejde med parterne om den alliance, vi har besluttet at oprette som en del af aftalen. Den skal sikre, at vi fastholder fokus på området på tværs af samfundet, for det er kun gennem det brede samarbejde, vi kan skabe de vigtige ændringer, der skal til, mener ligestillingsminister, Trine Bramsen.

Kommentarer